معرفی

مشخصات فردی

نام - نام خانوادگی : ابراهیم   باوفای دلیوند

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : تاریخ و تمدن اسلامی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معارف اسلامی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

ابراهیم باوفای دلیوند

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    استادیار
^